×

Rejestracja

Twoje dane

Dane do logowania

Login

Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Błąd w imieniu!
Błąd w nazwisku!
Błąd w adresie email!
Email jest wymagany!
To konto już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wprowadzić poprawne hasło!
Musi zawierać co najmniej 6 znaków!
Może zawierać maksymalnie 16 znaków!
Hasła nie pasują!
Musisz zgodzić się z regulaminem!
Błędny email lub hasło!

Zasady i Warunki

Regulamin SuperLove.pl
Sklep internetowy SuperLove.pl (dalej zwany „SuperLove.pl”) działający pod adresem internetowym https://superlove.pl, e-mail: info@superlove.pl

§1
Przyjmowanie zamówień

SuperLove.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej SuperLove.pl: https://SuperLove.pl/.
Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę poprzez wskazaną wyżej stronę internetową SuperLove.pl.
Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w systemie i podanie w formularzu rejestracji prawdziwych danych osobowych. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, SuperLove.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.
SuperLove.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera z SuperLove.pl umowę sprzedaży zamawianych produktów.
Zamówienia złożone po godzinie 12:00 danego dnia lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są traktowane tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.

§2
Ceny produktów

Zamieszczone przy danym produkcie na stronie www.SuperLove.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
Do ceny produktu dodaje się koszty przesyłki do Klienta zgodnie z cennikiem wskazanym w zakładce koszty wysyłki i przy składaniu zamówienia, po dodaniu produktu do koszyka.
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest paragon, na życzenie Klienta, wyrażone najpóźniej w chwili składania zamówienia, do zamówionego produktu wystawiona zostanie fakturę VAT.
SuperLove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§3
Zapłata za produkty

W SuperLove.pl dostępne są jedynie następujące formy płatności:
płatność przy odbiorze gotówką;
płatność za pośrednictwem serwisu GoPay.pl
Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem bądź za pośrednictwem GoPay.pl, gdy Klient nie ureguluje płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, SuperLove.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§4
Realizacja zamówienia

SuperLove.pl dokłada staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 1-7 dni roboczych:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - od chwili złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisów GoPay.pl - od chwili uzyskania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - od chwili wpływu środków na konto SuperLove.pl,
Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego sposobu dostawy.
Zamówienie zostaje złożone, gdy Klient po podsumowaniu zamówienia naciśnie przycisk „Potwierdzam zakup”. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia.
SuperLove.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).
W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta SuperLove.pl zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez SuperLove.pl ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.
Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane.
W przypadku wybrania przez Klienta produktów dostępnych w ofercie 24h czas realizacji zamówienia to czas jaki potrzebny jest SuperLove.pl na przygotowanie produktu do wysyłki.
W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem bądź poprzez serwisy GoPay.pl, gdy SuperLove.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, SuperLove.pl informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Klienta z brakującego produktu lub z całego zamówienia SuperLove.pl zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe.
W przypadku nie odebrania paczki za pobraniem przez Klienta, SuperLove.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania zamówienia za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
SuperLove.pl realizuje zamówienia zagraniczne jedynie na zasadzie całkowitej przedpłaty, po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta płatności. Nie ma możliwości realizacji zamówienia zagranicznego za pobraniem.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży SuperLove.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
Klient może bez żadnych konsekwencji anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem info@SuperLove.pl do czasu zmiany statusu zamówienia na "gotowe do wysłania". O zmianie statusu zamówienia Klient dowiaduje się przez wysłany stosowny e-mail.

§5
Dostarczenie zamówienia

Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia.
W przypadku nieodebrania paczki za pobraniem przez Klienta, SuperLove.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania produktu za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
Opłata związana z realizacją przesyłki jest wyszczególniona na paragonie lub fakturze.
Zamówienia powyżej 200,00 PLN są wysyłane bezpłatnie (dotyczy wysyłek w Polsce).

§6
Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować SuperLove.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: Czech Healthcare s.r.o., Za Farou 49, 66441 Troubsko, CZ. Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej SuperLove.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy SuperLove.pl zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez SuperLove.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowaniaSuperLove.pl o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie Klientowi będącemu konsumentem zwrócona na rachunek bankowy.
SuperLove.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia poinformowania SuperLove.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy Klient nada produkty w ciągu 7 dni od poinformowania zizu.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także jednocześnie wysłać pismo informujące o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z odesłaniem zakupionych produktów.
Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów.
Z uwagi na charakter oferowanych produktów oraz niezbędne wymagania w zakresie higieny, produkty, które są odsyłane w wyniku wykonania prawa odstąpienia od umowy muszą być nieużywane, czyste, razem z dokumentem zakupu (paragonem lub FV) w oryginalnym pudełku.

§7
Wymiany produktów

W zależności od woli Klienta będącego konsumentem, wymiana produktu może nastąpić na ten sam produkt, ale w innym rozmiarze bądź na zupełnie inny produkt. Wymiany produktów dokonać można jedynie w terminie 28 dni pod warunkiem, że proodukt nie był używany.
W przypadku wymiany na inny produkt, jeżeli wartość nowego produktu będzie niższa od wartości zwracanego produktu, SuperLove.pl odda nadpłatę na podane przez Klienta będącego konsumentem konto bankowe. Jeżeli wartość nowego produktu będzie wyższa Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę.
Koszty przesyłek w przypadku wymiany produktu wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez SuperLove.pl pokrywa SuperLove.pl, chyba że wymiana spowodowana jest złym rozmiarem podanym przez Klienta. W takiej sytuacji, koszty przesyłek pokrywane są po połowie przez SuperLove.pl i Klienta.

§8
Reklamacje

SuperLove.pl zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.
SuperLove.pl ponosi, na zasadach określonych w Ustawie - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmian.), odpowiedzialność względem Klientów, jeśli sprzedane produkty są dotknięte wadą (zmniejszenie wartości, użyteczności produktu, brak właściwości, o których Klient był poinformowany na stronie internetowej SuperLove.pl, niekompletność, niezupełność produktu). W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać produkt do SuperLove.pl wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem czego reklamacja dotyczy i proponowanym rozwiązaniem.
SuperLove.pl ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji SuperLove.pl zwróci Klientowi koszty najtańszej przesyłki dostępnnej w momencie złożenia zamówienia na SuperLove.pl.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, SuperLove.pl ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi przez okres dwóch lat od wydania produktu Klientowi.
Reklamacje składać należy na adres właściciela SuperLove.pl.

§9
Dane osobowe

Rejestrując się na stronie internetowej SuperLove.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych SuperLove.pl oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez SuperLove.pl.
Administratorem danych osobowych jest prowadzący sklep SuperLove.pl.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i przetwarzane zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§10
Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na SuperLove.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności Serwisu, jest właściciel sklepu SuperLove.pl Czech Healthcare s.r.o., Za Farou 49, 66441 Troubsko, CZ (dalej jako „Administrator”).
Administrator, jest równocześnie właścicielem sklepu, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych info@SuperLove.pl
Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie www.SuperLove.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane przez właściciela SuperLove.pl, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez SuperLove.pl w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Ciebie Newslettera serwisu www.SuperLove.pl, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter.
Dane osobowe przekazane / udostępnione przez Ciebie mogą być ponadto wykorzystywane przez SuperLove.pl w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez SuperLove.pl praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie www.SuperLove.pl jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie www.SuperLove.pl lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie www.SuperLove.pl
Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Ciebie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: info@SuperLove.pl .

§11
Produkty i znaki towarowe

SuperLove.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem info@SuperLove.pl
Znajdujące się na stronie internetowej SuperLove.pl nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. SuperLove.pl prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.
Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

§12
Promocje i program lojalnościowy

Klient może przy jednym zamówieniu zrealizować tylko jeden kod promocyjny.
Ważność kodu podana jest na kuponie oraz na stronie organizatora promocji.

§13
Postanowienia końcowe

Produkty prezentowane na stronach internetowych SuperLove.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient może się kontaktować z SuperLove.pl w sprawie realizacji zamówienia przesyłając e-mail na adres: info@SuperLove.pl.
Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych SuperLove.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
SuperLove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.
Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez SuperLove.pl i Klientów.
Umowa sprzedaży produktu zawierana jest między Klientem a Czech Healthcare s.r.o., Za Farou 49, 66441 Troubsko, CZ, NIP: 29361419, której potwierdzeniem jest paragon lub faktura VAT.
Spory wynikające z umowy sprzedaży, której stroną nie jest konsument, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu SuperLove.pl.

 

Mój koszyk

Twój koszyk jest pusty.